Vyplňte online formulár, aby ste získali počet výnosov.

Reklamácie

Pre čo najrýchlejšie vybavenie vašej reklamácie potrebujeme, aby ste nám poskytli potrebné podklady, za účelom začatia reklamačného konania.

Pri podávaní reklamácie nám musíte poskytnúť nasledovné dokumenty:

 • reklamačný protokol (odkaz),
 • kópiu faktúry,
 • v prípade reklamácie zabudovaných dielov musíte predložiť faktúru/objednávku služieb mechanika/servisu. V prípade dielov, ktoré si vyžadovali zmeny a súvisiace zásahy alebo opatrenia, priložte k reklamácii potvrdenie o platbe/objednávku služby, ak sa diely museli meniť alebo sa museli vykonať potrebné zásahy.
 • fotografiu celého výrobku,
 • fotografie poškodení, ktoré sú dôvodom reklamácie (ideálne z viacerých uhlov a pri vyhovujúcom osvetlení),
 • fotografie sériového čísla (ak je k dispozícii).

Všeobecné záručné podmienky (podmienky platné pre všetky programy v rozsahu záruky):

 • Záruka začína plynúť dňom nákupu výrobku konečným spotrebiteľom. V prípade výmeny zakúpeného tovaru začína záruka plynúť dňom nákupu prvého výrobku (od dátumu uvedeného na záručnom liste).
 • V prípade reklamácie zakúpeného tovaru musíte mať reklamačný protokol a musíte predložiť faktúru za zakúpený tovar. V prípade reklamácie zabudovaných dielov musíte predložiť faktúru/objednávku služieb mechanika/servisu. V prípade dielov, ktoré si vyžadujú zmeny a súvisiace zásahy alebo opatrenia, priložte potvrdenie o platbe/objednávku, ak sa diely museli meniť alebo sa museli vykonať potrebné zásahy.
 • Záruka je obmedzená na výmenu chybného tovaru za nový alebo na vrátenie peňazí, ak zakúpený diel nie je z akéhokoľvek dôvodu dostupný.
 • Náklady, ktoré vznikli zapojením tretích osôb, záruka nepokrýva (napr. náklady na montáž, odťahovú službu atď.).
 • Tovar musí montovať kvalifikovaná / oprávnená osoba alebo servis.

Záruka stráca platnosť v nasledovných prípadoch (platí pre všetky programy, na ktoré sa vzťahuje záruka):

 • ak nebol tovar namontovaný podľa pokynov výrobcu alebo ak sa uplatnili podobné pomocné opatrenia,
 • ak bol výrobok namontovaný do vozidla, ktoré sa v katalógu neodporúča,
 • ak sa tovar počas montáže poškodil alebo sa nenamontoval správne,
 • ak sa tovar použil vo vozidlách, ktoré sa využívajú na automobilové športy alebo ako vozidlá taxislužby,
 • v prípade manipulácie s výkonom/krútiacim momentom vozidiel (tuning),
 • ak sa vozidlo používalo pri nevhodných pracovných podmienkach (nadmerné zaťaženie, odťah/príves atď.),
 • ak bola škoda spôsobená nesprávnou údržbou samotného vozidla alebo v dôsledku dopravnej nehody,
 • v prípade bežného opotrebovania trecieho materiálu spotrebného tovaru (pneumatiky, brzdy, batérie, spojkové súpravy, káble, žiarovky atď.).
 • Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady výrobku.

Osobitné záruky jednotlivých programov (záruka sa neposkytuje):

Monroe:

 • v prípade poškodenia piestnice alebo tesnenia tlmiča počas montáže z dôvodu použitia nevhodného nástroja,
 • v prípade predčasnej únavy materiálu spôsobenej použitím starých podporných prvkov,
 • v prípade odretia tlmiča spôsobeného neodbornou montážou,
 • záruka je platná, len ak sú vymenené tlmiče na rovnakom hriadeli.

Walker:

 • Ak sa pri výmene tovaru nevymenili ostatné diely potrebné na montáž (držiak, príruba atď.).

LUK, Valeo, Comline, Aisin, Sachs, Nipparts (spojkové súpravy, zotrvačníky atď.):

 • Ak sa na montáž nepoužili žiadne špeciálne montážne nástroje.
 • Ak poškodenie alebo porucha tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním s tovarom alebo v dôsledku nedodržania pokynov výrobcu.
 • Ak bola škoda spôsobená zhoršením stavu/nesprávnou údržbou prevodového mechanizmu.

Nissens, Delphi, NRF, Van Wezel, Denso (kompresory klimatizácie):

 • Ak sa pri výmene kompresora klimatizácie nevykonali potrebné úkony a nevymenili sa povinné spotrebné diely (výmena suchého filtra a expanzného ventilu, príp. prečistenie zariadenia, kontrola hladiny oleja v kompresore, doplnenie presne stanoveného množstva chladiacej kvapaliny do chladiaceho systému atď.).

Batérie (Energizer, Bosch, Autopower, Vesna, Landport, Yuasa atď.):

 • v prípade opravy batérie v inom ako autorizovanom servise,
 • v prípade chybnej elektroinštalácie vo vozidle,
 • v prípade používania vozidla ako vozidlo taxi služby,
 • ak boli batérie dlhší čas (dlhšie ako 2 dni) elektricky vybité (v tomto prípade elektróda sulfátovala, a preto už nie je možné batériu znova nabiť),
 • ak bol elektricky vybitý akumulátor vystavený teplote nižšej ako 0 °C (v tomto prípade mohli elektrolyty zamrznúť a puzdro mohlo prasknúť),
 • v prípade nedodržania postupu uvedeného v návode na použitie,
 • ak je batéria bez elektrolytu (uplatňuje sa na údržbové batérie),
 • v prípade prebitia akumulátora (vizuálne nedostatky elektrolytov a konektory inej farby),
 • v prípade poškodenia pólov batérie,
 • ak sa batéria nepoužívala na stanovené účely alebo sa úplne vybila.

Záruka konkrétneho tovaru nie je prenosná a môže si ju uplatniť len pre prvý vlastník.

Faktúra sa musí v prípade reklamácie vždy doložiť ako doklad o kúpe.

Ak nie je možné tovar opraviť/vymeniť, vyhradzujeme si právo ponúknuť kupujúcemu náhradný tovar v rovnakej alebo vyššej hodnote alebo, ak to nie je možné, vymeniť tovar za iný tovar v hodnote časti sumy v pomere k zostatkovej očakávanej životnosti tovaru.

Údržbu a opravy tovaru vykonávajte vždy podľa pokynov výrobcu, inak by mohlo prísť k poškodeniu predmetom, ktoré môžu následne spôsobiť ťažké zranenia.

Spol. Auto Krešo d.o.o. zabezpečí vyzdvihnutie zakúpeného tovaru na vlastné náklady a odošle ho na potrebnú kontrolu. Ak je reklamácia oprávnená, náklady na výmenu tovaru za nový alebo náklady na vrátenie tovaru hradí spoločnosť Auto Krešo d.o.o. V prípade neoprávnenej reklamácie hradí náklady zákazník.

Záruky platnosti tovaru spol. Auto Krešo d.o.o. v záručnej lehote (počínajúc od doručenia tovaru kupujúcemu). Predávajúci je v prípade reklamácie povinný poslať tovar alebo ho v primeranom čase opraviť. Ak to nie je možné, predávajúci je povinný vymeniť tovar za tovar v rovnakej alebo vyššej kvalite. Ak to nie je možné, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu peniaze.

Ak sa predávajúci a kupujúci nezhodnú na oprávnenosti reklamácie, tovar sa poskytne právnickej osobe, resp. odborníkovi na posúdenie. V prípade, ak sa potvrdí nárok na reklamáciu, hradí všetky náklady na znalecký posudok spol. Auto Krešo d.o.o. Ak sa nárok na reklamáciu nepotvrdí, náklady hradí zákazník.