Jednostranné vypovedanie zmluvy

Iba ten kupujúci, ktorý uzatvoril zmluvu na diaľku vyššie uvedeným spôsobom, má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu jednostranne v lehote do 14 dní. Lehota 14 dní začína plynúť dňom, kedy je kupujúcemu alebo tretej osobe, ktorú určil kupujúci a nie je to dovozca alebo dopravca, odovzdaný zmluvný tovar. Keď zákazník objedná viac kusov tovarov, ktoré musia byť dodané samostatne, alebo  ide  o tovar, ktorý bude dodaný v niekoľkých častiach alebo vo viacerých zásielkach, začína lehota plynúť odo dňa, v ktorom bude dodaný posledný kus alebo posledná zásielka tovarov.

Kupujúci je povinný, pred uplynutím lehoty, informovať predávajúceho, že sa rozhodol zmluvu jednostranne ukončiť. Správa musí byť zaslaná e-mailom s nasledujúcimi údajmi:

Odoslaním tohto e-mailu by som chcel vrátiť nasledujúci produkt: (uveďte produkt)

  • Meno a priezvisko kupujúceho
  • Adresa zákazníka
  • Číslo objednávky
  • Číslo faktúry
  • Dátum

Vyššie uvedené údaje musia byť vyplnené a zaslané na nasledujúcu e-mailovú adresu: sales@autokreso.sk. Potvrdenie o prijatí oznámenia o jednostrannom vypovedaní zmluvy, je predávajúci povinný bezodkladne poslať e-mailom.

Ak jednostranne vypovedáte zmluvu, bezodkladne Vám vrátime od Vás prijaté peniaze vrátane nákladov  na doručenie a najneskôr v lehote do 14 dní od dátumu prijatia Vášho rozhodnutia o jednostrannom vypovedaní zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru. Vrátenie  peňažných prostriedkov sa realizuje rovnakým spôsobom, akým ste zrealizovali platbu. Vrátenie môže byť realizované až vtedy, keď nám bol tovar vrátený alebo potom, čo nám poskytnete dôkaz, že ste tovar odoslali späť. Je Vašou povinnosťou  tovar vrátiť bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa, keď ste nám odoslali svoje rozhodnutie o jednostrannom vypovedaní zmluvy. Produkt by pošlite poštou preukázteľným spôsobom na adresu Auto Krešo d.o.o., Biokovska 1B, 10000 Zagreb, Chorvátska republika s uvedením informácie JEDNOSTRANNÉ VYPOVEDANIE alebo odovzdajte osobne v predajni Biokovska 1B, 10000 Zagreb. Vychádza sa z toho, že ste Vaše povinnosti splnili včas, ak ste pred uplynutím 14-dňovej lehoty zaslali zásielku na našu adresu. Ste zodpovedný za prípadné poškodenie tovarov, ktoré vznikne v dôsledku manipulácie s tovarom. Ak bude vrátený výrobok poškodený, s väčšími poškodeniami alebo neúplný a bez dokumentácie, a ak nebude doručený počas ďalších 8 dní, kupujúci nesplnil svoju povinnosť pre vrátenie tovaru a predávajúci nie je povinný vrátiť uhradené peňažné prostriedky.

Všetky informácie o vrátení tovarov/výrobkov a finančných prostriedkov, môže kupujúci získať na tel. č.+385 1 3030 300.